Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera jest Organizator. Osobą, z którą Partner może się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych jest inspektor ochrony danych: e-mail: ido@tikrow.com.

2. W celu założenia konta w Serwisie oraz zawarcia Umowy Bazowej Organizator przetwarza imię i nazwisko, nr telefonu (który będzie Loginem), oraz adres poczty elektronicznej, udostępnione przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Partnera za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE). Ponadto dane te mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), w celach: marketingu produktów lub usług osób trzecich, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Tikrow – w zakresie odpowiadającym zakresowi zgód udzielonych przez Partnera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE).

3. W celu ustalenia spełniania przez Partnera warunków realizacji danego rodzaju Zadań, przedstawiania Ofert dotyczących tego rodzaju Zadań, zawarcia z Partnerem Umowy Zadaniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE), rozliczania wynagrodzeń z tytułu realizacji Zadań, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od uzyskanego wynagrodzenia, wykonania innych obowiązków prawnych (np. archiwizacja) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia UE), umożliwiania Klientom dokonywania oceny Partnera w związku z realizacją Zadania, oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu ich wykonania lub obrony przed roszczeniami, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE), Organizator przetwarza dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Kwestionariusza Aktualizacyjnego przez Partnera, który wyraził zainteresowanie otrzymywaniem Ofert dotyczących Zadań określonego rodzaju. W szczególności mogą to być następujące dane: nazwisko rodowe; imiona rodziców; data urodzenia; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu); obywatelstwo; adres zamieszkania lub do korespondencji; numer legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz dane szkoły/uczelni; nazwa i adres pracodawcy Partnera oraz czy składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy są odprowadzane od kwoty wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku ustalane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.); numer wpisu do CEIDG; numer decyzji o przyznaniu renty lub emerytury; okres, na jaki przyznano rentę; rodzaj i termin ważności aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych; rodzaj i termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, pozwoleń, certyfikatów, prawa jazdy itp. niezbędnych do wykonywania Zadań, których gotowość podjęcia zadeklarował Partner. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące i zależy od aktualnej w danym czasie treści przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz mających zastosowanie do rodzaju Zadań powierzanych Partnerowi. W takiej sytuacji ewentualne rozszerzenie katalogu danych osobowych udostępnianych przez Partnera Organizatorowi nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o korzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, a także niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zadaniowej, Organizator może przetwarzać dane osobowe Partnera w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia UE).Podanie danych osobowych, których kategorie zostały określone w Formularzu Rejestracyjnym jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Bazowej. Odmowa ich podania skutkuje niemożnością zarejestrowania Partnera i zawarcia Umowy Bazowej. Podanie danych osobowych w Kwestionariuszu Aktualizacyjnym jest wymagane przez przepisy prawa m.in. przez przepisy wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w celu zawarcia Umów Zadaniowych, oraz dla realizacji Zadań, których gotowość podjęcia zadeklarował Partner. Odmowa ich podania może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Organizatora lub niemożnością skierowania do Partnera Ofert dotyczących Zadań określonego rodzaju. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Kwestionariusz Aktualizacyjny w ramach Serwisu Organizator określa dane osobowe Partnera, których podanie jest wymagane.

5. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Partnera z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Partnera nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt XV.2;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Partner;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych;
d. informacje o skorzystaniu przez Partnera z Usług elektronicznych.